16/07/2018           Kontakt    

Przedszkole Gminne

w Dobroszycach

 

 

 

 
 

        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz w rozporządzeniu z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 4 poz. 17).

Przedszkole posiada 4 oddziały dla dzieci  w wieku np. 3-4 , 4-5, 5– latki, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

Przedszkole czynne jest 9 godzin 30 minut od 6 45 do 16 15 od poniedziałku do piątku.

Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczane do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),

5) dopuszcza się możliwość opracowania programów autorskich przez nauczycielki.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 2 lub 3 posiłków.

Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej uchwala rada gminy.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 
     
Odwiedziło nas już 35828 gości Stronę prowadzi           Stronę opracował: www.okf.cc/pl

Kontakt